lunes, 19 de septiembre de 2022

CONTINGUTS ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 

 

CONTINGUTS ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL (COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL)

TEXTOS ORALS DE VIDA QUOTIDIANA, DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I  ESCOLARS

-Narració, descripció, exposició, instruccions (d’un treball , un joc, per fer funcionar un aparell, recepta de cuina….) converses, prediccions, normes de classe,

-jocs de memòria: rodolins, endevinalles, poesies, cançons…

-narració en grup: un comença , el següent continua la història tenint en compte la coherència del relat…`

-inventar i escenificar una conversa  sabent  on passa, personatges que conversen , relació entre els interlocutors, motiu de la conversa

-respondre a preguntes sobre el que s’ha escoltat

- resumir el que s’ha escoltat

- inventar preguntes sobre el text escoltat

- representar el  s’ha escoltat (escriure, dibuixar, representar amb el cos)

-conèixer nou vocabulari i expressions relacionades amb el text treballat

-jocs online de comprensió i expressió oral

-opinar sobre el que s’escolta

-escoltar i comentar programes de Tv pensats per escolars (exemple : Infok, Kukurota, etc)

TEXTOS ADEQUATS A CADA SITUACIÓ COMUNICATIVA

-crear textos per informar i obtenir informació

-llenguatge irònic, poètic, doble sentit, jocs lingüístics

-mímica (llenguatge no verbal)

-cuidar  volum, entonació, pronunciació i velocitat en la parla

-lèxic bàsic i lèxic específic

-parlar a partir de : guió, imatges, esquemes, enregistraments

-comparacions, paraules primitives i derivades, paraules compostes

-ús dels connectors  entre oracions

-coherència i cohesió del text

ESTRATÈGIES CONVERSACIONALS

-Posar atenció a les explicacions, consignes, preguntes…

-Demanar i respectar torn de paraula

-Exposar el que sap, el que opina

-Respectar idees dels altres

-Fórmules de respecte i cortesia

-Comunicació no verbal

-Preguntar per resoldre necessitats, per saber més, per aclarir dubtes

- Respondre a les preguntes que li fan

-Modificar el discurs a partir de la intervenció dels altres

-Modificar la manera d’explicar les coses si no se l’ha entès

-Demanar aclariments si no entén alguna cosa

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

-entendre, valorar i emprar textos escrits

-assolir amb la lectura objectius personals

-desenvolupar amb la lectura el propi coneixement

-participar mitjançant la lectura en la vida de l’escola

-reconèixer lletres, paraules i frases i interpretar el que es llegeix

-obtenir informació dels continguts llegits

-relacionar el que ha llegit amb coneixements previs

-seguir instruccions llegides

-reflexionar i opinar sobre el que llegeix

-llegir en diferents suports:  llibres sobre temes concrets, e mails, missatges del mòbil, pàgines web, còmics, contes, libres de receptes, anuncis, botigues, noms de carrers, parades de metro, llistes , horari de classe, quadre dels menús setmanals, entrades del blog de la classe…

-lectura digital, lectura multimodal , lectura seguint vincles i passant d’una pàgina a l’altra

-hàbit lector sistemàtic (lectura de narracions un capítol diari)

-llegir per aprendre

-llegir per gaudir amb una historia

-recordar el que has llegit i anticipar el que pots llegir (hipòtesis lectores en lectura de narracions)

-lectura en diferents espais  i situacions : la classe, el pati, a diferents espais de casa, a la biblioteca, al carrer, al mòbil , a l’ordinador, en un treball de classe, a l’agenda, en una revista, al blog de la classe, a la llibreta, al calendari, al catàleg del supermercat , en un missatge, en un joc de pistes…

-llegir per satisfer curiositat

-llegir per obtenir respostes a necessitats

-lectura silenciosa

-lectura en veu alta, fluïdesa lectora, entonació, pauses

-conèixer diferents gèneres textuals: estructura del text, estructura morfo-sintàctica, lèxic ( noticia, reportatge, pàgina web, documental)

-Cerca i gestió de la informació llegida

-llegir per memoritzar i representar (teatre) o comunicar (transmetre missatges oralment després d’haver-los llegit)

-llegir per poder respondre per escrit (missatges de WhatsApp, correu electrònic, ….)

-mecànica lectora: lectura seguida, sense interrupcions, dubtes o vacil·lacions, amb velocitat suficient, fidelitat al text, ritme , pronunciació, entonació, expressivitat i gesticulació, intensitat, pauses.

-entendre el text llegit  abans de comunicar-lo

-text discontinu: lectura i interpretació d’esquemes i gràfics

-eficàcia lectora: ampliació camp visual, gimnàstica ocular, reconeixement de grafies, memòria visual

-repetir lectura escoltada (el mestre llegeix prèviament el text en veu alta i ofereix el model a imitar)

-preparar lectures abans de llegir en veu alta davant una audiència

-autoavaluació de les dificultats a l’hora de llegir

-llegir focalitzant atenció en un aspecte concret

-adequar la velocitat a la situació comunicativa

-interpretar adequadament signes de puntuació:  punt, punt i seguit, punt i a part, coma, punt i coma, guió, interrogant, signe d’admiració, punts suspensius.

-Consciència de la finalitat de cada lectura

-Coneixements previs del tema sobre el text o el tema del text que es llegirà

-Fer resum ( què he llegit fins ara?)

-Fer esquema

-Deduccions després de llegir  :  significat de paraules, caràcter de personatges, intenció de l’autor…

-integrar informacions i remodelar idees inicials després de llegir

-opinions sobre el que s’ha llegit

-reorganitzar el text llegit

-distingir continguts rellevants dels continguts  accessoris (idees principals i secundàries)

-elaborar un guió a partir d’un text

-elaborar preguntes sobre el text llegit

-lectura multimodal: interpretar i relacionar  text llegit i les  imatges i vídeos que poden acompanyar el text

-lectura guiada, modelada

-lectura per parelles

-lectura col·lectiva

-activitats prèvies, durant i posteriorment a la lectura

-lectura independent

-predicció de continguts a partir de la lectura del títol, subtítol, apartats mitjançant pluja d’idees

-llegir text inacabat i acabar-lo

-deduir significat de paraules marcades

-respondre preguntes sobre el text llegit : obertes, semiobertes, tancades

-marcar les paraules o frases que consideres més important del text del text

-deduir informació no explícita

-relaciona i ordena fragments d’un text

-relaciona text llegit amb experiències o coneixements personals

-fer un esquema del text i explicar-lo amb les teves paraules

-interpretar expressions

-fer un judici crític sobre el que has llegit, opinar i argumentar

MORFO-SINTAXI

-significat de les estructures morfo-sintàctiques: singular i plural, femení i masculí de noms i  adjectius,  significat de pronoms, flexions verbals, determinants, construcció de frases simples i complexes 

-significat dels connectors entre frases

-lèxic: comparació, derivació, composició, sentit figurat, sinònims, antònims

-decidir quin connector falta en una frase

-ordenar frases complexes

-relacionar meitats de frases

-escriure frases amb la mateixa estructura però paraules diferents

-saber dir de que tracta un text després de llegir-lo

-identificar tipus de text

LÈXIC

-respondre a preguntes del tros llegit  abans d’acabar de llegir tot el text

-identificar paraules que no s’entenen i fer recerca del seu significat

-identificar paraules específiques d’un tema i que surten al text

CERCA D’INFORMACIÓ

-explicar la necessitat de la cerca

-saber el tema sobre el que es fa la cerca

-expressar els coneixements previs

-identificar les paraules clau

-identificar la font de la informació

-selecciona informacions relacionades amb el tema de cerca

-arribar a conclusions després de llegir

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ ESCRITA

PLANIFICACIÓ DE L’ESCRIT:

-escriure per

·        demanar informació

·        transferir coneixement

·        convèncer

·        comunicar sentiments i vivències

·        plaer

-planificar abans d’escriure (objectius, idees, informació rellevant)

-adaptar  el text a objectiu, destinatari, situació comunicativa, normes gramaticals

-tipus de text: narratiu, descriptiu, expositiu, instructiu, conversacional, predictiu

-esquemes, esborranys i mapes conceptuals

-planificar redactar  el text a classe en grup ( amb professors i companys)

-planificar i redactar text de manera autònoma

REDACCIÓ

-redactar un text  a partir de guió, esquema, mapa semàntic, suports visuals amb el suport , suggeriments i  orientació del professor essent respectada la creativitat de l’alumne

 

-escriure un text després de llegir un text model (ex: descriu la teva habitació després de llegir la descripció d’una habitació i seguir guió:  objectes i característiques observables físiques, referències personals (que t’agrada , que canviaries, que et molesta...).

LÈXIC , ESTRUCTURA MORFO-SINTÀCTICA , ORTOGRAFIA, GRAFIA, PRESENTACIÓ

-concordança

-ús de connectors per donar cohesió al text

-signes de puntuació

-lèxic bàsic i específic

-normes d’ortografia

-ús del corrector ortogràfic

-suport: paper o digital

-grafia clara , lletra harmoniosa

-títol i marges

DIMENSIÓ LITERARIA

-expressió de sentiments, realitats i ficcions

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I MULTICULTURAL

-comunicació oral i escrita en català i castellà (treballar totes les competències i continguts que conté aquest llistat en llengua catalana i castellana)

-fomentar el respecte per tot tipus de cultures i llengües

-afavorir l’interès pel coneixement d’altres llengües si és el cas